Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten
Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering van diensten
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Aansprakelijkheid
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen
Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende voorwaarden betreft onze dienstverlening:

Artikel 18a – Plaatsen van uw order
Artikel 18b – Verplaatsen van uw order
Artikel 18c – Order onjuist afgerond
Artikel 18d – Betalingen en betalingstermijnen
Artikel 18e – Afwijking afvalsoort
Artikel 18f – Order annuleren
Artikel 18g – Huurtermijn
Artikel 18h – Extra kosten

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: Bouwcontainerverhuur.nl
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Containermaat B.V.
Tel: 085-3032901
info@containermaat.nl
KVK R’dam 73088471
BTW nr. NL199661704.B02

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodigzijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
• de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving.
Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering van diensten

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag minus de gemaakte kosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de
in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden maar heeft geen recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen word het herroepingsrecht uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de consument.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal drie jaar.
Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 – Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen zeven dagen na bestelling voor het verlenen van een dienst, binnen 7 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

1. Containermaat is jegens de wederpartij niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst, behoudens in geval van door de wederpartij te bewijzen opzet of grove schuld aan de zijde van Containermaat.
2. Indien Containermaat overeenkomstig het vorige lid aansprakelijk is, dan is de verplichting van Containermaat tot betaling van een schadevergoeding, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
3. Indien de verzekeraar van Containermaat in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de verplichting van Containermaat tot betaling van een schadevergoeding beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst.
4. Containermaat is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, hoe ook genaamd. De aansprakelijkheid van Containermaat is te allen tijde beperkt tot directe schade.
6. De wederpartij vrijwaart Containermaat, en stelt haar zonodig schadeloos, voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst.
7. Containermaat is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door schuld of toedoen van derden, al dan niet ingeschakeld door Containermaat in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, aan de wederpartij.
8. Containermaat is niet aansprakelijk voor gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door schuld of toedoen van wederpartij of derden waarvoor wederpartij verantwoordelijk is.
9. Containermaat is niet aansprakelijk voor schade aan andere roerende dan wel onroerende zaken die ontstaat ten gevolge van het slopen van (delen van) onroerende zaken conform de opdracht en/of wettelijke voorschriften.
10. Containermaat is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door asbest tijdens (sloop)werkzaamheden.
11. Containermaat geeft geen enkele garantie op door haar geleverde zaken of door haar uitgevoerde werkzaamheden, gegeven adviezen en/of gedane onderzoeken.
12. Indien de geleverde zaken en diensten aan Containermaat zijn gegarandeerd door leveranciers van deze zaken of diensten, zal Containermaat deze rechten jegens deze leveranciers op eerste verzoek en op kosten van wederpartij voor zover mogelijk overdragen aan wederpartij.
13. Leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij Containermaat kunnen dezelfde verweermiddelen jegens wederpartij inroepen ter afwering of beperking van aansprakelijkheid, indien zij door wederpartij worden aangesproken.
14. Voor het geval meerdere wederpartijen tezamen een overeenkomst zijn aangegaan met Containermaat, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor elke verplichting van de wederpartijen, voortvloeiende uit die overeenkomst.

Artikel 15 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de containermaat.nl; www.containermaat.nl/contact
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de
ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Aanvullende voorwaarden betreft onze dienstverlening

Artikel 18a – Plaatsen van uw order

Indien de consument de order voor 17:00 op werkdagen heeft besteld, dan word de order op uw aangegeven datum bij het opgegeven leveringsadres afgeleverd. De ondernemer doet zijn uiterste best om de opgegeven tijd van de consument aan te houden. De consument kan hieraan geen rechten aan verlenen.
Indien de consument de order na 17:00 of in het weekend heeft besteld, doet de ondernemer zijn uiterste best om de aangegeven datum en tijd van de consument aan te houden. De consument kan hieraan geen rechten aan verlenen.
De consument houd rekening met eventueel verkeers omstandigheden, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is dat de container eerder of later word geplaatst.
De ondernemer zorgt dat de order zo dicht mogelijk bij uw opgegeven adres word afgeleverd.
Indien de consument een specifieke plek wenst is de consument op het aflever adres aanwezig bij het plaatsen van de container.

Artikel 18b – Verplaatsen van uw order

Indien uw order niet op de gewenste plaats van de consument is afgeleverd, zal de ondernemer de order verplaatsen (m.u.v. los gestorte producten) tegen een ritprijs vergoeding a € 80,00 exclusief BTW per verplaatsing.

Artikel 18c – Order onjuist afgerond

Indien de consument de order op de website van de ondernemer niet juist heeft afgerond of niet betaald is word deze geannuleerd. Indien de ondernemer naar wens van de consument alsnog een order in behandeling neemt, word er een factuur aangemaakt welke binnen 7 dagen na orderdatum betaald dient te worden.

Artikel 18d – Betalingen en betalingstermijnen

Indien de consument een order via de klantenservice van de ondernemer heeft geplaatst ontvangt de consument een orderbevestiging per e-mail met daarin een factuur.
De consument betaald de factuur binnen het opgegeven gestelde termijn van zeven (7) dagen na de factuurdatum.
Bij het niet tijdig ontvangen van de betaling zal de ondernemer na zeven (7) dagen een herinnering sturen waarin de ondernemer de consument nogmaals kosteloos herinnerd aan zijn betalingstermijn.
Indien deze betaling ook niet tijdig is ontvangen zal de ondernemer een laatste aanmaning opmaken welke per post zal worden verstuurd richting de consument met nogmaals een betalingstermijn van veertien (14) dagen.
Mocht de betaling na de bovenstaande verzoeken uitblijven zal de ondernemer de vordering uit handen geven aan een incasso bureau welke zich zal richten naar de consument. Alle voortvloeiende kosten uit deze noodzakelijke stappen zullen voor de rekening van de consument zijn.

Artikel 18e – Afwijking afvalsoort

De consument zal zich houden aan de vooraf gekozen afvalsoort.
Ook is de consument verantwoordelijk voor afval welke derden in de gehuurde afvalcontainer deponeert.
Indien de consument afwijkt van het gekozen afvalsoort word de consument verzocht dit voorafgaand de container word opgehaald te melden aan de ondernemer. De ondernemer stuurt hierop volgend een factuur per e-mail betreft het verschil in de afvalsoort prijs. De ondernemer berekend in dit geval geen administratiekosten a € 20,00 exclusief BTW.
Indien de consument afwijkt van het gekozen afvalsoort en heeft de ondernemer hiervan niet op de hoogte gesteld zal de ondernemer het verschil van afvalsoort in rekening brengen middels een factuur vermeerderd met € 20,00 exclusief BTW aan administratie kosten.
De ondernemer heeft hierbij ook de mogelijkheid om de afvalcontainer laten staan. De ondernemer zal de consument belasten met een ritprijs a € 80,00 exclusief BTW aan u worden doorberekend, en zal de afvalcontainer pas opgehaald worden zodra de betaling van de consument is voldaan.

Artikel 18f – Order annuleren

Indien de consument de order wilt annuleren kan dit middels een schriftelijke bevestiging met daarin een ordernummer/factuurnummer, zijn adres gegevens en bankrekening nummer.
De ondernemer betaald het bedrag verminderd met € 20,00 exclusief BTW aan administratiekosten binnen 30 dagen terug op uw bankrekening.
Indien de order onderweg of geplaatst is zal de ondernemer een ritprijs van € 80,00 exclusief BTW in rekening brengen. Deze zal in mindering worden gebracht op de factuur of zal de ondernemer het rest bedrag binnen 30 dagen terug boeken naar de consument.

Artikel 18g– Huurtermijn

Indien de consument een afvalcontainer tot 10 m3 heeft gehuurd, mag deze de afvalcontainer tot 3 maanden na het ontvangen van de container kosteloos laten staan.
Indien de consument een afvalcontainer vanaf 10 m3 heeft gehuurd, mag deze de afvalcontainer tot 6 weken na het ontvangen van de container kosteloos laten staan.
Indien de consument de afvalcontainer langer huurt dan is overeengekomen word er door de ondernemer extra kosten in rekening gebracht.
De extra kosten voor afvalcontainers tot en met 10 m3 bedragen € 2,00 excl BTW per dag.
De extra kosten voor afvalcontainers van 12 m3 of groter bedragen € 10,00 excl BTW per dag.
De consument is zelf verantwoordelijk om de afvalcontainer tijdig op te laten halen om de extra kosten te voorkomen.

Artikel 18h – Extra kosten

Indien u de afvalcontainer voor 31 december besteld heeft en deze in het nieuwe jaar na 1 januari weer laat ophalen, kan het zo zijn dat hier extra kosten aan verbonden zit. Gezien het afval verwerkt word in het nieuwe jaar, kan het zijn dat u een naheffing ontvangt. Dit wegens extra afvalstoffenbelasting of een tarief aanpassing. Deze tariefaanpassing heeft te maken met het verwerken van het afval.